❮ Terug naar cursusaanbod

Ontbinding van wederkerige overeenkomsten

Direct aanmelden

Planning

Startdatum
15-12-2020
Locatie
Nieuwegein NBC Congrescentrum
Tijd
14.00 - 17.15 uur

PO/PE-punten

3 NOvA PO-punten

Prijs

€ 295,- exclusief BTW. 
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)

Inleiding

Na een jarenlang intensief debat in de doctrine is de kogel eindelijk door de kerk: recentelijk oordeelde de Hoge Raad dat de tenzij-clausule van art. 6:265 BW in bepaalde gevallen breder mag worden toegepast dan eerder het geval was (HR 18 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1810). Dit biedt tevens meer ruimte voor een (ambtshalve) toetsing van de tenzij-clausule. Ook afgezien van deze principiële ontwikkeling, blijft het leerstuk actueel. Tevens is recentelijk veel aandacht besteed aan de ontbinding van duurovereenkomsten, onder meer door ontbinding van de renteswapovereenkomsten en de effectenleasecontracten. Lag enkele jaren geleden de aandacht bij de vraag of de ontbindingsbevoegdheid door de redelijkheid zou moeten worden beperkt, tegenwoordig staat het vaststellen van de rechtsgevolgen centraal. Wanneer is een gedeeltelijke ontbinding aangewezen? Kan ook de eisende partij een beroep doen op koopsomvermindering bij bijvoorbeeld koop en aanneming van werk? Wat zijn de rechtsgevolgen van de ontbinding van een renteswapovereenkomst en hoe verhoudt dit zich tot de gevolgen van vernietiging? Kan de waarde wijziging van de zaak aan de ontbinding in de weg staan? En kan een eigen schuld-verweer naar analogie op de rechtsgevolgen van ontbinding worden toegepast?

In deze cursus ‘Ontbinding van wederkerige overeenkomsten’ worden deze (recente) ontwikkelingen in kaart gebracht. Dat voert tot een aantal praktische tips & tricks bij de toepassing van de ontbindingsregeling. Onder meer wordt uiteengezet hoe buitengerechtelijk de ontbinding optimaal kan worden ingezet (om te voorkomen zelf in schuldeisersverzuim te geraken) en hoe de ontbinding optimaal in het petitum kan worden verwerkt.

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten en andere academisch opgeleide juristen.

Niveau is verdieping.

Programma

13.30 - 14.00Ontvangst
14.00 - 15.30Systematiek van het ontbindingsrecht
(On)mogelijkheden van gedeeltelijke ontbinding
Samenhang met de vordering tot vernietiging wegens dwaling
De optimale uitoefening van de ontbinding: in en buiten rechte
15.30 - 15.45Pauze
15.45 - 17.15Ontbinding aan de redelijkheid getoetst
De gevaren van een onwerkzame ontbindingsverklaring
17.15Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. De papieren versie van de syllabus ligt op de cursusdag klaar op locatie.

Maximum aantal deelnemers

30 deelnemers