❮ Terug naar cursusaanbod

WEBINAR Concurrence in European Private Law

Planning

Deze cursus heeft reeds plaats gevonden.

PO/PE-punten

2 NOvA PO-punten

Prijs

€ 138,00 exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan hetzelfde webinar een korting van 10 procent.)

Inleiding

Nu eens wat anders! Cursussen en webinars van IvJO zien doorgaans op ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie. De Proefschriftenreeks verlegt de focus. Recent gepromoveerden bespreken in een webinar van twee uur de vraagstelling van hun proefschrift, laten zien wat hun bevindingen zijn en geven aan wat de waarde ervan is voor de juridische praktijk. Kortom, geen wetgeving of jurisprudentie maar interessante en relevante problemen goed uitgediept en besproken met focus op de betekenis voor de praktijk.

Samenloop in het Europees privaatrecht
Tegenwoordig worden de rechten en verplichtingen van private partijen niet alleen door het nationale Vermogensrecht, maar ook door het Unierecht geregeld. Regelmatig rijst de vraag of de rechthebbende mag kiezen op welke rechtsregel of -regels hij een beroep wenst te doen. Kunnen de regels naast elkaar worden toegepast, moet een keuze worden gemaakt, of heeft één van de regels voorrang?

Tijdens dit webinar worden deze vragen besproken vanuit een voor het Unierecht nieuw perspectief: dat van eiser en gedaagde. Eerst wordt aandacht besteed aan de rechtspraak van de Hoge Raad over samenloop. Daarna wordt een overzicht gegeven van de voor het privaatrecht relevante regels uit het primaire en secundaire Unierecht. Dan volgt de proef op de som: hoe worden samenloopvragen door de Uniewetgever en het Hof van Justitie beantwoord?

Na dit webinar is de cursist op de hoogte van de recente ontwikkelingen op het gebied van het Europees privaatrecht en van de gezichtspunten aan de hand waarvan samenloopvragen moeten worden beantwoord.

Docent(en)

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten.

Niveau is verdieping.

Programma

14.30Aanvang
14.30 - 15.30Samenloop in het Nederlands privaatrecht
Opkomst van Europees privaatrecht
15.30 - 15.45Pauze
15.45 - 16.45Hoe gaan de Uniewetgever en het Hof van Justitie met samenloopvragen om?
16.45Afsluiting en evaluatie

Syllabus

Het cursusmateriaal (syllabus en/of powerpointpresentatie) wordt enkele dagen voorafgaand aan het webinar per e-mail aan u toegezonden.