ALGEMENE VOORWAARDEN
van het Instituut voor Juridische Opleidingen (IvJO)

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, indien het Instituut voor Juridische Opleidingen (verder te noemen IvJO) diensten verleent aan afnemer inzake cursussen of webinars, zowel met open inschrijving als incompany, of congressen.


Inschrijving voor cursussen met open inschrijving

Inschrijving geschiedt door het versturen van een aanmeldingsformulier per post, e-mail of fax of via de website van het IvJO. Door inschrijving gaat de afnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.


Bevestiging

Het IvJO zal de inschrijving schriftelijk bevestigen per e-mail.


Betaling

Na inschrijving ontvangt de afnemer een factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet of niet tijdige betaling is de afnemer, zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldag van de factuur wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de afnemer na een herinnering nog steeds de factuur niet voldoet, ontvangt de afnemer een aanmaning waarbij administratiekosten in rekening gebracht worden. Voorts komen alle voor incasso te maken kosten voor rekening van de afnemer.

De afnemer is verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld. Het IvJO kan niet worden gehouden aan afwijkende afspraken hieromtrent tussen werkgever en afnemer.


Annulering

U kunt tot drie weken vóór de cursusdatum schriftelijk annuleren. Het IvJO brengt hiervoor € 50,- ex btw administratiekosten in rekening. Indien er al betaald is zal het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten worden teruggestort. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. Indien afnemer na laatstgenoemde tijd annuleert, is afnemer het volledige bedrag verschuldigd. De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer het IvJO hiervan op de hoogte heeft gebracht.

Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt het IvJO zich het recht voor om een cursus af te gelasten of uit te stellen. Tevens behoudt het IvJO zich het recht voor een cursusprogramma als gevolg van onverwachte omstandigheden te wijzigingen. In dergelijke gevallen brengt het IvJO de afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Bij afgelasting wordt het reeds betaalde cursusgeld aan de afnemer gerestitueerd. Mocht een cursus in een bepaalde plaats niet doorgaan vanwege onvoldoende aanmeldingen en wordt de cursus in meerdere plaatsen aangeboden, dan biedt het IvJO de afnemer de mogelijkheid tegen een korting van 10 procent op de cursusprijs deel te nemen aan de cursus in een andere plaats. Gaat afnemer niet in op dit aanbod, dan wordt het reeds betaalde cursusgeld gerestitueerd.


Aansprakelijkheid

Het IvJO spant zich in om alle activiteiten, zowel inhoudelijk als organisatorisch en verband houdende met de cursus, optimaal uit te voeren. Het IvJO is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de deelname aan de cursus of veroorzaakt is door de annulering door het IvJO, door zijn werknemers of door andere personen die door of vanwege het IvJO te werk zijn gesteld of van wier diensten door het IvJO gebruik is gemaakt.


Auteursrecht

Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de afnemer. Het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige bij de cursus verstrekte materialen berust bij het IvJO of bij degene die het materiaal heeft verstrekt of geschreven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het IvJO mogen geen gegevens uit of gedeelten of uittreksels van het verstrekte materiaal worden vermenigvuldigd of gepubliceerd op welke wijze dan ook.


Vervanging docenten

Het IvJO behoudt te allen tijde de vrijheid docenten, met de uitvoering van de cursus belast, te vervangen door andere docenten.


Klachten

Indien u een klacht hebt, kunt u uw klacht richten aan de directeur van het IvJO, telefonisch, schriftelijk of per e-mail. Indien telefonisch, zal hij de klager verzoeken de klacht kort op schrift te stellen. IvJO zal de klacht nauwkeurig onderzoeken. Klager krijgt binnen twee weken antwoord.


Incompany cursussen

Afspraken over incompany cursussen worden in een contract vastgelegd. Als de afnemer of het IvJO om reden van onvoorziene omstandigheden de afspraken niet kan nakomen, treden beide zo spoedig mogelijk in overleg over uitstel of afstel. Eventuele kosten als gevolg hiervan zijn voor rekening van de partij die niet kan nakomen.


Voorwaarden abonnement

Voor de voorwaarden van het abonnement wordt verwezen naar het document ‘Voorwaarden abonnement’.