❮ Terug naar cursusaanbod

Vastgoedcontracten met de overheid

Direct aanmelden

Planning

Startdatum
09-03-2021
Locatie
Rotterdam Novotel Brainpark
Tijd
09.30 - 16.45 uur
Startdatum
12-10-2021
Locatie
Amsterdam Holiday Inn, Boelelaan 2
Tijd
09.30 - 16.45 uur

PO/PE-punten

6 NOvA PO-punten
6 KNB PE-punten
6 SOMN (BMN) PE-punten kunnen indien gewenst voor u aangevraagd worden, vermeld dit svp in het vakje opmerkingen op het aanmeldformulier.

Prijs

€ 595,00 exclusief BTW.
(Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde kantoor ontvangt bij deelname aan dezelfde cursus een korting van 10 procent.)

Inleiding

Als de overheid contracten sluit, heeft zij een bijzondere positie doordat zij - anders dan haar wederpartij - rekening dient te houden met publiekrechtelijke normen. In haar positie van grondeigenaar en/of contractant wordt zij geconfronteerd met vragen als: in welke situaties is er sprake van contractsvrijheid ten aanzien van publiekrechtelijke onderwerpen en kunnen gewijzigde beleidsinzichten van invloed zijn op de nakoming van contractuele verplichtingen? Ook zal worden stil gestaan bij de totstandkoming van overeenkomsten: de verschillen tussen mandaat en volmacht passeren de revue, evenals vragen: wanneer kunnen lopende onderhandelingen nog worden afgebroken zonder schadeplichtig te worden, en wat is daarbij de betekenis van voorbehouden? In deze cursus worden in het bijzonder de bevoegdhedenovereenkomst en de grondexploitatieovereenkomst behandeld. Ook wordt aandacht besteed aan een onderwerp dat nog in ontwikkeling is, namelijk de uitgifte door de overheid van schaarse gronden. Actualiteiten komen uitgebreid aan bod. De diverse onderwerpen worden zoveel mogelijk aan de hand van concrete casus uit de jurisprudentie toegelicht. U krijgt praktische handvatten en tips hoe in de praktijk met deze soms lastige materie om te gaan.

Doelgroep en niveau

De doelgroep is advocaten werkzaam in het Onroerendgoedrecht, Bouwrecht, (Ruimtelijk) bestuursrecht, Huurrecht, Pachtrecht en Milieurecht. Doelgroep is ook notarissen. Om deze cursus met succes te kunnen volgen is vereist dat cursisten basiskennis hebben van het vastgoedrecht en enkele jaren ervaring hebben opgedaan in het behandelen van dossiers op dit gebied.

Niveau is verdieping.

Programma

09.00 - 09.30Ontvangst
09.30 - 10.45Bijzondere contractspositie overheid:
 • De overheid mag vaak minder dan private partijen: aan de hand van jurisprudentie wordt ingegaan op de invloed van de 'tweewegenleer', de ABBB, beleidsregels en regels van aanbestedings- en staatssteunrecht
 • Maar de overheid mag soms ook méér: besproken wordt jurisprudentie over gevallen waarin de overheid een overeenkomst niet hoeft na te komen, bijv. wegens het algemeen belang of een beleidswijziging
10.45 - 11.00Pauze
11.00 - 11.45Van contact naar contract
 • Verschillende bestuursorganen: wie is bevoegd?
 • Volmacht en mandaat
 • Precontractuele fase: specifieke voorbehouden van gemeentezijde, toezeggingen, afbreken van onderhandelingen
11.45 - 12.45De bevoegdhedenovereenkomst
 • Duaal (privaat/publiek) karakter
 • Vorderingen in geval van niet-nakoming/jurisprudentie
 • Bevoegdheidsverdeling tussen burgerlijke en bestuursrechter
12.45 - 13.30Lunch
13.30 - 14.30De grondexploitatieovereenkomst
 • Wat is grondexploitatie?
 • Vormen van grondexploitatie
 • Private grondexploitatie en gemeentelijk kostenverhaal
 • Verhaal van gemeentelijke kosten van grondexploitatie via een overeenkomst
 • Onderscheid tussen anterieure en posterieure overeenkomsten
 • Geen onderhandelingsplicht
 • Beperkingen t.a.v. publiekrechtelijk kostenverhaal niet van toepassing
 • Geen verrekening, tenzij
 • Conversiebepaling
14.30 - 15.30Actuele jurisprudentie overheidscontracten
15.30 - 15.45Pauze
15.45 - 16.45Uitgifte van schaarse gronden
16.45Afsluiting

Syllabus

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Maximum aantal deelnemers

30 deelnemers

Reviews

Onze cursus werd met de volgende opmerkingen gewaardeerd:

 • Ik geef normaal geen tienen, maar het was gewoon een uitstekende cursus, waarvoor dank!
 • Nuttige cursus, breed en relevant voor de praktijk. Prima docenten.
 • Uitstekende praktijkgerichte cursus die goede juridische handvatten geeft.